ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

โดย Admin
 ศุกร์ วันที่ 14 พ.ค. 2564 เวลา 11:47 น.
 39

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรม และความโปร่งใสในการของงานของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
โดยสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อตอบแบบประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ผ่านเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/q5cpf6

หรือคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้