ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย​ภายนอกเข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)​ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยตนเอง โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง ทำการยืนยันก่อนเข้าระบบ สามารถเข้าประเมินตามแบบวัดได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/q5cpf6 หรือ QR Code ดังภาพที่แนบมานี้

โดย Admin
 จันทร์ วันที่ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 16:38 น.
 34