ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง เป็นผู้กล่าวรายงานของโครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมี นายชั...

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “จอมแจ้งเกมส์”สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพคิด ประจำปี 2566 เมื่อวันที...

จำนวน 1 - 10 จากทั้งหมด 34 บทความ