ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

 

          จอมแจ้ง ตามตำนานเล่าขานและประวัติศาสตร์ที่เล่าต่อๆ กันมา คือ สถานที่ที่ พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดเวไนยสัตว์เวลารุ่งเช้า ณ ที่ดอยแห่งนี้ จึงเรียกว่า “จอม แจ้ง” ณ บริเวณนี้มีพื้นที่เป็นเนินเขาในสมัยก่อนเป็นเส้นทางค้าขายของพ่อค้าวาณิชที่จะ มาแวะพักที่ดอยแห่งนี้ ในสมัยโบราณดอยจอมแจ้งเป็นชัยภูมิที่เหมาะแก่การตั้งทัพ ด้านหน้ามีแม่น้ำปิงไหลผ่าน ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงตั้งทัพในที่ แห่งนี้ และทรงรบทัพมีชัยต่อพม่า “จอม” คือ จอมทัพ ซึ่งหมายถึงสมเด็จพระนเรศวร มหาราช “แจ้ง” คือ ทำให้สว่าง ประกาศให้แจ้งใจ ว่าทรงมีชัยเหนือพม่า จอมแจ้ง จึงถือ เป็นนามมงคล แสดงถึงความเป็นมาทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ดั้งเดิมอันเป็นที่น่า ภาคภูมิใจของชาวตำบลขี้เหล็กและประชาชนทั่วไป

 

          ทั้งนี้ เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก (อบต.ขี้เหล็ก) เป็น เทศบาลตำบลขี้เหล็ก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 (ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลขี้เหล็ก) และได้มีการ เปลี่ยนชื่อจาก เทศบาลตำบลขี้เหล็ก เป็น เทศบาลตำบลจอมแจ้ง เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง เปลี่ยนชื่อ เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลจอมแจ้ง)