ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรม และความโปร่งใสในการของงานของเทศบาลตำบลจอมแจ...

ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ตอบแบบสำรวจ IIT ในระบบ ITAS ประจำปี 2564 ขอความร่วมมือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลจอมแ...

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2564 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ชำระได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ในวันเวลาราชการ ...

จำนวน 1 - 10 จากทั้งหมด 66 บทความ