วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)

     " ชุมชนเข็มแข็งน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดีแบบพอเพียง เคียงวิถีท้องถิ่นสู่ดินแดนพัฒนาที่ยั่งยืน "


พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลชุมชนให้เข็มแข็งด้วยตนเอง
  2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มรายได้
  3. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ และสวัสดิการสังคม
  4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6. พัฒนาการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน