สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน


สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เขตการปกครอง

ตำบลขี้เหล็ก มีพื้นที่ 64.045 ตารางกิโลเมตร (40,028.125ไร่) มีหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน คือ

 1. บ้านบวกหมื้อ หมู่ที่ 1 มีพื้นที่ 1.380 ตารางกิโลเมตร (อยู่ในเขต ทต.สันมหาพน)
 2. บ้านแม่มาลัย หมู่ที่ 2 มีพื้นที่ 2.125 ตารางกิโลเมตร (อยู่ในเขต ทต.สันมหาพน)
 3. บ้านดงป่าลัน หมู่ที่ 3 มีพื้นที่ 2.757 ตารางกิโลเมตร
 4. บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 4 มีพื้นที่ 1.931 ตารางกิโลเมตร
 5. บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 มีพื้นที่ 4.563 ตารางกิโลเมตร
 6. บ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 6 มีพื้นที่ 1.560 ตารางกิโลเมตร
 7. บ้านแม่ขะจาน หมู่ที่ 7 มีพื้นที่ 16.351 ตารางกิโลเมตร
 8. บ้านปางเปา หมู่ที่ 8 มีพื้นที่ 11.214 ตารางกิโลเมตร
 9. บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 9 มีพื้นที่ 17.920 ตารางกิโลเมตร
 10. บ้านทุ่งสีทอง หมู่ที่ 10 มีพื้นที่ 1.223 ตารางกิโลเมตร
 11. บ้านปงแสงทอง หมู่ที่ 11 มีพื้นที่ 11.300 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง จำนวน 9 หมู่บ้าน มีพื้นที่รวม ทั้งสิ้น 60.541 ตารางกิโลเมตร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลจอมแจ้ง มีแหล่งน้ำที่สำคัญๆ แยกเป็น

- แหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ลำห้วยแม่ขะจาน แม่น้ำปิง เป็นต้น
- แหล่งน้ำจากการก่อสร้าง เช่น อ่างเก็บน้ำแม่มาลัย(บริเวณบ้านปงแสงทอง หมู่ 11) / อ่างเก็บน้ำ

บ้านปางเปา(บริเวณบ้านปางเปา หมู่ 8)/ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่(บริเวณบ้านห้วยไร่ หมู่ 9) / อ่างเก็บน้ำแม่ขิ(บริเวณบ้าน
ห้วยไร่ หมู่ 9) / อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง(บริเวณบ้านทุ่งสีทอง หมู่ 10) คลองชลประทาน เป็นต้น

- พื้นที่ป่าไม้ ในเขตเทศบาลตำบลจอมแจ้ง มีพื้นที่ป่าไม้ ประมาณ ๒๕๒ ไร่
- พื้นที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลจอมแจ้ง มีพื้นที่ป่าไม้ ประมาณ 291 ไร่

สภาพภูมิอากาศ

มีสภาพภูมิอากาศ มี3 ฤดู คือ
     - ฤดูร้อน ช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม
     - ฤดูฝน ช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
     - ฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์

สภาพภูมิประเทศ

         สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาสลับภูเขา และพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีลำห้วยแม่ขะจานไหลผ่าน บริเวณหลายหมู่บ้าน (หมู่ 9, หมู่ 8, หมู่ 7, หมู่ 6 และหมู่ 5) และมีแม่น้ำปิงไหลผ่านตลอดแนวทิศตะวันออกของ ตำบล (หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5)

ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน


 ระบบประปาหมู่บ้าน มีทั้งหมด ๑๙ แห่ง (ชนิดระบบประปาบาดาล) แยกตามหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้

 - บ้านดงป่าลัน หมู่ ๓ จำนวน ๒ แห่ง
 - บ้านหนองโค้ง หมู่ ๔ จำนวน ๒ แห่ง
 - บ้านทรายมูล หมู่ ๕ จำนวน ๒ แห่ง
 - บ้านร่ำเปิง หมู่ ๖ จำนวน ๔ แห่ง
 - บ้านแม่ขะจาน หมู่ ๗ จำนวน ๓ แห่ง
 - บ้านปางเปา หมู่ ๘ จำนวน ๒ แห่ง
 - บ้านห้วยไร่ หมู่ ๙ จำนวน ๒ แห่ง
 - บ้านทุ่งสีทอง หมู่ ๑๐ จำนวน ๑ แห่ง
 - บ้านปงแสงทอง หมู่ ๑๑ จำนวน ๑ แห่ง
 ** บริหารจัดการด้วยหมู่บ้าน/ชุมชน

การคมนาคม


- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ถนนโชตนา (เชียงใหม่ – ฝาง)
- ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข ๑๐๙๕ (แม่มาลัย –ปาย)
- ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ (บ้านทรายมูล อำเภอแม่แตง – บ้านขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม)
- ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ (บ้านแม่ขะจาน – บ้านหนองโค้ง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง)
- ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ (บ้านปางเปา – บ้านห้วยไร่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง)

การไฟฟ้า


สาธารณูปโภคด้านการไฟฟ้าของเขตเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ดำเนินการด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แม่แตง ทั้งนี้มีบริการด้านไฟฟ้าทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน

การติดต่อสื่อสาร


- โทรศัพท์ ภายในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกแห่ง สามารถติดต่อสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้(มี บางพื้นที่อาจไม่สามารถรับสัญญาณได้)
- หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน/ชุมชน ภายในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกแห่ง มีจุดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของภาครัฐและเอกชน

บริการทางสังคม


 เทศบาลตำบลจอมแจ้ง มีศูนย์บริการทางสังคมที่เทศบาลมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ(เป็นหน่วยงานหลัก) จำนวน 2 ศูนย์
1. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลขี้เหล็ก
     - สถานที่ตั้ง โรงเรียนบ้านแม่ขะจาน(เดิม) หมู่ที่7
     - คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯมีทั้งหมด 16 คน
     - วัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ เช่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันเกษตรกรและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน / เพื่อให้หน่วยงานราชการมีการทำงานร่วมกันเป็นลักษณะบูรณา
การในการให้บริการแก่เกษตรกร ณ จุดเดียว และเพื่อให้ชุมชนมีความสามารถในการวางแผนและพัฒนา
ตนเองด้านการเกษตร รวมทั้งให้มีการใช้ประโยชน์จากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการเกษตรตลอดจนส่งเสริมการออมและระดมทุนของชุมชนเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ

2. ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศาลาสร้างสุข)
     - สถานที่ตั้ง โรงเรียนบ้านแม่ขะจาน(เดิม) หมู่ที่ 7
     - สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ฯโดย เทศบาลตำบลจอมแจ้ง และศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่
     - วัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ เช่น เพื่อให้มีนศูนย์กลางในการพบปะและรวมกลุ่มจัดกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุและของกลุ่มประชาชน / เพื่อให้มีศูนย์บริการสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ และเพื่อให้มี
แหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ที่ต้องการทราบข่าวสารและความรู้ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ
และครอบครัว

ศาสนา

เขตเทศบาลตำบลจอมแจ้ง มีศาสนสถาน แยกเป็น

 

1. พุทธศาสนาประกอบด้วย
 - วัด จำนวน 10 แห่งได้แก่
       1. วัดมะองค์นก(บ้านดงป่าลัน หมู่3)
       2. วัดหนองโค้ง (บ้านหนองโค้ง หมู่ 4)
       3. วัดพระธาตุจอมแจ้ง(บ้านทรายมูลหมู่ 5)
       4. วัดทรายมูล(บ้านทรายมูล หมู่5)
       5. วัดร่ำเปิง(บ้านร่ำเปิง หมู่ 6)
       6. วัดแม่ขะจาน(บ้านแม่ขะจาน หมู่ 7)
       7. วัดปางเปา(บ้านปางเปา หมู่8)
       8. วัดพระพุทธบาทข่วงเปา(บ้านห้วยไร่ หมู่9)
       9. วัดห้วยไร่(บ้านห้วยไร่ หมู่ 9)
       10. วัดสหกรณ์ศรีดอนชัย (บ้านห้วยไร่ หมู่ 9)
- สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
       1. สำนักสงฆ์บ้านทุ่งสีทอง (บ้านทุ่งสีทอง หมู่ 10)
 - สถานธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิม(บ้านปงแสงทอง หมู่ 11)
       2. ศริสต์ศาสนาประกอบด้วย
 - ศริสตจักรบ้านทุ่งสีทอง (บ้านทุ่งสีทองหมู่ 10)

 

สาธารณสุข


      ภายในเขตเทศบาลตำบลจอมแจ้ง มีสถานพยาบาลของรัฐบาล คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
     1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่ำเปิง ให้บริการประชาชนจำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่
บ้านดงป่าลัน หมู่ ๓, บ้านหนองโค้ง หมู่ ๔, บ้านทรายมูล หมู่ ๕, บ้านร่ำเปิง หมู่ ๖ และบ้านแม่ขะจาน หมู่ ๗ในเขต
หมู่บ้านร่ำเปิง หมู่ ๖
      2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบวกหมื้อ ให้บริการประชาชนจำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่
บ้านปางเปา หมู่ ๘, บ้านห้วยไร่ หมู่ ๙, บ้านทุ่งสีทอง หมู่ ๑๐ และบ้านปงแสงทอง หมู่ ๑๑

 

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น


      ในพื้นที่มีประเพณีที่สำคัญ เช่นประเพณีสรงน้ำพระศตวรรษมุนีศรีแม่แตง, ประเพณีสรงน้ำพระ
ธาตุของวัดต่างๆ, ประเพณียี่เป็ง เป็นต้น