โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างอัตรากำลังของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง (ฝ่ายบริหาร)

 

โครงสร้างอัตรากำลังของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง (ฝ่ายสภาท้องถิ่น/ฝ่ายนิติบัญญัติ)