ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมประจำวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โดย Admin
 อังคาร วันที่ 4 ก.ค. 2566 เวลา 15:41 น.
 58

กิจกรรมวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โดย นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง

รายงานผลปฏิบัติราชการดังนี้

???? 1. วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ 2566 เวลา 09.00 น. นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง มอบหมายให้ นางณัฐกฤตา ยิ้มแย้ม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ ฯลฯ อำเภอแม่แตง ครั้งที่ 7/2566 โดยนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง ประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลาประชาคมอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

???? 2. วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 03.55 น. รับผู้ป่วยบ้านทุ่งสีทองส่ง.รพ.แม่แตง

???? 3. วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.14 น .รับผู้ป่วยบ้านทรายมูลส่ง รพ นครพิงค์

???? 4. วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.37 น.รับผู้ป่วยเป็นลมบ้านทรายมูลส่ง รพ แม่แตง

???? 5. วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นางสาวธัญญาภรณ์ เกตุจง รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง เข้ามาเยี่ยมเยือน โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้อำนวยกองการศึกษาพบเด็กเป็นโรคมือ เท้า ปาก และได้สอบถามรายละเอียดจากครู ทั้งโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อดำเนินขั้นต่อไป