ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566

โดย Admin
 พฤหัสบดี วันที่ 6 ก.ค. 2566 เวลา 09:07 น.
 61

กิจกรรมวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566

โดย นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

รายงานผลปฏิบัติราชการดังนี้

???? 1. เวลา 09.00 น. นายยรรยง อุ่นใจ

นายกฯทต. จอมแจ้ง นำ หัวหน้าทุกฝ่าย/เจ้าหน้าที่ / คณะบริหาร สมาชิกสภา ทต. จอมแจ้ง ร่วมกันพัฒนา โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขี้เหล็ก

???? 2.เวลา 12.00 น. นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง ร่วมปรึกษาหารือ การพัฒนา ตำบลขี้เหล็ก ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลขี้เหล็ก เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน และโดยมี นายชาติชาย พานิช สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วน จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งอำเภอแม่แตงเขต 1 ร่วมการปรึกษาหารือครั้งนี้

???? 3.รับ.ส่งผู้ป่วยบ้านหนองโค้ง รพ.แม่แตงและกลับบ้าน

???? 4.รับผู้ป่วยบ้านหนองโค้งส่ง รพ. สันทราย

???? 5. วันที่ 4-5 ก.ค.2566 ส่งน้ำอุปโภคบริโภค วัดมะองค์นก ม.3 บ้านดงป่าลัน

???? 6.วันที่ 4-5 ก.ค.2566 ส่งน้ำอุปโภคบริโภควัดพระพุทธบาทข่วงเปา ม.9 บ้านห้วยไร่

???? 7.วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 -โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก-

- นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง ได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัด นำทีมงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยฯ ร่วมกับ รพสต.บ้านบวกหมื้อ และอสม.บ้านปงแสงทอง ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันยุงลายใน หมู่ที่ 11 บ้านปงแสงทอง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแตง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566