ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบปบหระมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 6 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เส้นทางซอยบ้านเทิดไท้)

โดย Admin
 จันทร์ วันที่ 9 ก.ย. 2562 เวลา 09:45 น.
 21