ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านปงแสงทอง หมู่ที่ 11 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โดย Admin
 อังคาร วันที่ 29 ต.ค. 2562 เวลา 15:40 น.
 26