ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างเหมาจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลขี้เหล็ก จำนวน 9 หมู่บ้าน

โดย Admin
 พุธ วันที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 14:08 น.
 34