ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

โดย Admin
 พุธ วันที่ 1 มี.ค. 2566 เวลา 15:41 น.
 11

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ขอความร่วมมือประชาชนในเขต หรือผู้มาติดต่องาน เทศบาลตำบลจอมแจ้ง เข้าตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยสามารถเข้าตอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
คลิกที่ลิงค์  https://itas.nacc.go.th/go/eit/q5cpf6

หรือสแกนคิวอาร์โค้ด