ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ

โดย Admin
 จันทร์ วันที่ 22 พ.ย. 2564 เวลา 16:11 น.
 11

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง
????‍????????‍????ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565(เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506)
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจอมแจ้ง แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม – กันยายน 2565 ด้วยตนเอง
หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกาหนด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เท่านั้น (ชื่อบัญชีของผู้สูงอายุ หรือผู้ได้รับมอบอานาจจากผู้สูงอายุ)

♿️♿️♿️♿️♿️♿️

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ โดยผู้มีสิทธิยื่นคาร้องขอรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจอมแจ้งตามทะเบียนบ้าน
(3) มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ขั้นตอนในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีอยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) สำเนาบัตรประจาตัวคนพิการ
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน
(3) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ประเภทออมทรัพย์) เท่านั้น

☎️☎️☎️☎️

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมแจ้ง โทร. 053-372192