สารจากนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง

สารจากนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง


04 สิงหาคม 2558

สารจากนายก

         สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องของชาวตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทุกท่าน ก่อนอื่นกระผมต้องกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนให้ความไว้วางใจและให้กำลังใจกระผมเข้ามาบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก กระผมจะนำประสบการณ์ที่คลุกคลีกับประชาชนในพื้นที่และรับทราบปัญหาความจำเป็นความเดือดร้อนของประชาชน กระผมจะนำปัญหาที่รับรู้ ที่พบเห็นนำมาใช้ใน การพัฒนาตำบลของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น กระผมและทีมงานตลอด จนพนักงานส่วนตำบลพร้อมที่จะดูแลและพัฒนาท้องถิ่นของเราอย่างเต็มความสามารถ ในการเข้ามาบริหารงานในครั้งนี้ กระผมในฐานะคณะผู้บริหารมีความมั่งมั่นที่จะบริหารปฏิบัติ หน้าที่บริการประชาชนอย่างซื่อตรง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และพร้อมที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้านำวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้ตำบลของเรา มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รองรับการกระจายอำนาจปกครองของภาครัฐและจัดสรรงบประมาณให้พิจารณาจัดทำโครงการพัฒนาที่ถูกต้องตรงกับความต้องการของประชาชนจึงเป็นผลให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าและได้รับประโยชน์สูงสุดมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในตำบลมีเจตนาที่แน่วแน่ที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนา โดยการร่วมกันจัดทำนโยบายในหัวข้อ "ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ" และประมวลเป็นแผนงานที่ดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบมีเป้าหมายสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านสาธารณูปโภคการสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรักษาสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เสียหายหรือเกิดภาวะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยรวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างไรก็ตามการร่วมมือและสนับสนุนจากผู้นำชุมชนและประชาชนทุกท่านในตำบลขี้เหล็กมีความ สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กบริหารงานในทุก ๆ ด้านพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า เป็นมรดกที่มีคุณค่าสำหรับอนุชนในอนาคตที่จะสืบทอดการดูแลรักษาและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป สุดท้ายนี้กระผมและคณะตลอดจนพนักงานส่วนตำบล ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้อง ชาวตำบลขี้เหล็กทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการทำงาน ของกระผมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กของเราต่อไปและตลอดไป ขออวยพร ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านจงประสบความสุข ความเจริญสมหวังในส่งที่ปรารถนา ทุกประการ