กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ลำดับ รายการ วันที่
1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 30 เม.ย. 2562
2 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14)(2) 16 เม.ย. 2562
3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 23 ส.ค. 2560
4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 6 เม.ย. 2560
5 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 22 ม.ค. 2558
6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548 23 ก.ย. 2548
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 8 มี.ค. 2545
8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 18 พ.ย. 2542
9 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 11 พ.ย. 2542
10 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 2 ก.ย. 2540
11 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 21 ส.ค. 2534