คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน


คู่มือสำหรับประชาชน ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

http://online.anyflip.com/bbezy/vefk/mobile/

https://www.jomjang.go.th/backoffice/assets/upload/files/2017/01/20170118110413_74851.pdf