แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ