ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ลำดับ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ในช่วง ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๖ หมายเหตุ
1.
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนในงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
 
2.
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
 
3.
ข้อมูลสถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
 
ลำดับ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของปี พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเหตุ
1. ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนในงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
2. ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕