คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่ง/ประกาศ


คำสั่ง

คำสั่งเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
คำสั่งเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง แต่งตั้งปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
คำสั่งเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
คำสั่งเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ

ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง เจตจำนงผู้บริหารเทศบาลตำบลจอมแจ้งในการต่อต้านการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง การกำหนดขนาดและการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชภายในเทศบาลแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1