มาตรการภายในสำหรับการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในสำหรับการป้องกันการทุจริต


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ส่งเสริมการเคารพสิทธิ์มนุษยชนและต้องการยกระดับสิทธิมนุษยชนให้ดียิ่งขึ้น

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง เจตจำนงผู้บริหารเทศบาลตำบลจอมแจ้งในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณี เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง นโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลจอมแจ้ง

มาตรการป้องกันการรับสินบนเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง/ร้องทุกข์

คำสั่งเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลจอมแจ้ง

คำสั่งเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับแจ้งการทุจริตคอรัปชั่น

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

รายงานผลงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน